Informacje o Projekcie
Informacje o Funduszu Spójności
Jednostka Realizująca Projekt
Aktualności
Informacje prasowe
Napisali o nas
Ogłoszone przetargi
Kontrakty
Galeria
Kontakt

INFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt ten jest współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ i przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej


Podstawowe informacje na temat Projektu pn. "Program Poprawy Wody Pitnej Dla Aglomeracji Rzeszowskiej"Miasto Rzeszów oraz część gmin ościennych zaopatrywane są w wodę ujmowaną z rzeki Wisłok uzdatnianą w Zakładzie Uzdatniania Wody zlokalizowanego na osiedlu Zwięczyca. Łączna maksymalna wydajność zakładu, składającego się z dwóch ciągów technologicznych ZUW I i ZUW II wynosi 84 000 m3/dobę. Wisłok jest rzeką "trudną" ze względu na dużą zmienność parametrów wody mającą ścisły związek z warunkami atmosferycznymi i porą roku. Konsumenci wody narzekali na jej jakość głównie na smak i stęchło - mulisty zapach. Problem jakości wody do picia był bodźcem dla władz Miasta Rzeszowa do podjęcia decyzji o modernizacji i rozbudowie Zakładu Uzdatniania Wody. W 1996 roku podjęto decyzję o gruntownej przebudowie procesów technologicznych w celu poprawy parametrów wody wodociągowej podawanej do miasta i dostosowanie ich do obowiązujących w tym okresie przepisów krajowych i europejskich.

I etap modernizacji realizowany w latach 1997-1999 w ramach "Programu kompleksowej poprawy jakości wody dla Rzeszowa" polegał na wprowadzeniu do istniejącego układu technologicznego (koagulacji, filtracji, dezynfekcji) procesu utleniania wstępnego za pomocą ozonu tzw. ozonowanie wstępne wody surowej, co pozwoliło na zmniejszenie stężenia chloru stosowanego w procesie dezynfekcji. Dzięki zastosowaniu ozonowania wstępnego (maj 1998) nastąpiła znaczna poprawa właściwości organoleptycznych wody uzdatnianej szczególnie zapachu i smaku, co zostało potwierdzone przez konsumentów. Parametry wody podawanej do sieci po ukończeniu I etapu modernizacji były zgodne z obowiązującymi w tym okresie przepisami.

Nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 19.11.2002 r. (Dz. U. nr 203 poz. 1718) opracowane na podstawie Dyrektywy Unii Europejskiej 98/83/WE, podwyższyło wymogi jakościowe dotyczące wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Woda dostarczana odbiorcom spełniała prawie wszystkie warunki zawarte w obowiązującym Rozporządzeniu oprócz dopuszczalnego stężenia chloru 0,3 mg/l. Dodatkowym problemem w okresie zimowym była obecność amoniaku i towarzyszących mu bakterii Clostridium (przetrwalniki bakterii beztlenowych). Nowe wymogi spowodowały podjęcie dalszych kroków celem poprawy jakości wody w II etapie modernizacji.

W roku 2000 ukończono dokumentację II etapu prac modernizacyjnych. W ramach tego etapu przewidziano budowę nowego wspólnego bloku procesu technologicznego ozonowania pośredniego i filtrów węglowych z odpowiednią infrastrukturą i centralną sterownią, wykonanie dodatkowych obiektów, wprowadzenie dwutlenku chloru do procesów dezynfekcji oraz uporządkowanie gospodarki osadowej. Trwające od kilku lat starania o dofinansowanie tego przedsięwzięcia zakończyły się zaakceptowaniem w grudniu 2003 roku przez Komisję Europejską projektu pn. "Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej", z dofinansowaniem w wysokości 55% kosztów kwalifikowanych.


Modernizacja ZUW w ramach Projektu lata 2006-2008.

Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w ramach projektu: "Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej" obejmowała 2 kontrakty na roboty budowlane:
 • Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody - Technologia Uzdatniania Wody
 • Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody - Gospodarka Osadami
Jako pierwszy podpisano kontrakt na modernizację ZUW w zakresie Gospodarki Osadami. Roboty rozpoczęto 3.10.2006 r.
a zakończono 30.11.2007 r.
Wykonawca - Inżynieria Rzeszów Sp. z o.o. w ramach robót wybudowała budynek pras, odstojniki, pompownie osadów i popłuczyn. Przeprowadzona została także modernizacja istniejących odmulników.

Dzięki zmianie sposobu odwadniania osadów z grawitacyjnego na mechaniczny uzyskano większą efektywność odwadniania osadów oraz poprawę jakości wód popłucznych. W konsekwencji inwestycja zapewnia ochronę wód rzek Lubczy i Wisłoka przed przedostaniem się zanieczyszczeń powstających w procesie uzdatniania wody. Nastąpi też zmniejszenie objętości osadów z możliwością gospodarczego wykorzystania (np. przy niwelacji terenu).

16.01.2007 r. podpisano drugi z kontraktów na modernizację ZUW - tj. w zakresie Technologii Uzdatniania Wody. Wykonawca konsorcjum: VA TECH WABAG GmbH z siedzibą w Wiedniu i Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" Badora i Spółka SJ. z siedzibą w Częstochowie rozpoczął roboty 15.02.2007 r., a woda uzdatniana wg nowej technologii została podana do sieci miejskiej w listopadzie 2008 r.
Kontrakt obejmował:
 • Budowę Nowego Bloku Technologicznego – NBT z ozonowaniem wtórnym i filtrami węglowymi oraz centralną dyspozytornią;
 • Kompleksową przebudowę chlorowni i wprowadzenie dwutlenku chloru jako nowego środka dezynfekującego;
 • Modernizację istniejących obiektów ZUW I w zakresie: koagulacja, hala filtrów, pompownia pierwszego i drugiego stopnia; (wymiana pomp, armatury, rurociągów na stalowe nierdzewne, wymiana linii energetycznych i stacji transformatorowych);
 • Modernizację istniejących obiektów ZUW II w zakresie :koagulacja, hala filtrów, pompownia płucząca, przewałowa i wysokiego ciśnienia;(wymiana drenaży i złoża filtracyjnego, wymiana pomp, armatury, rurociągów na stalowe nierdzewne, wymiana linii energetycznych i stacji transformatorowych);
 • Budowę dwóch zbiorników wody czystej niechlorowanej;
 • Budowę stacji transformatorowej i rozdzielni SN dla NBT;
 • Budowę sieci międzyobiektowych.Realizacja zakresu rzeczowego kontraktu pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Technologia Uzdatniania Wody” umożliwiła produkcję wody pitnej charakteryzującej się wysoką, stałą jakością, spełniającą wymogi obowiązujących przepisów polskich i unijnych. Dzięki rozwiązaniom przyjętym przy realizacji kontraktu pn. „Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody Pitnej – Gospodarka Osadami”, zwiększyła się efektywność odwadniania osadów oraz jakość wód popłucznych, co zaowocowało ochroną wód rzek Lubczy i Wisłoka przed zanieczyszczeniami powstającymi w procesie uzdatniania wody.


14.12.2007r. Komisja Europejska wydała decyzję zmieniającą Memorandum Finansowe Projektu:
 • Realizacja Projektu została przedłużona do 31.12.2010 r.
 • Z zakresu rzeczowego Projektu zostało wyłączone zadanie - "Regionalny System Gospodarki Osadami Ściekowymi"
 • Rozszerzono zakres rzeczowy Projektu o inwestycję pn. "Rozbudowa Zbiorników Wyrównawczych Wody” na Osiedlu Krakowska Południe.

Do prawidłowego funkcjonowania sieci wodociągowej tj. równomiernych i nieprzerwanych dostaw wody do osiedli mieszkaniowych oraz prowadzenia modernizacji magistrali wodociągowych, niezbędne było wyposażenie sieci w zbiorniki wyrównawcze. Pojemność zbiorników była niewystarczająca, dlatego też niezbędna była ich rozbudowa.
Budowę nowego zbiornika wody o pojemności 17740 m3 zakończono 31 sierpnia 2009 r.

Projekt Funduszu Spójności pn.: "Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej"
Realizacja: lata 2003-2010
Beneficjent końcowyPrzedsiębiorstwo Realizujące ProjektNumer Projektu
Gmina Miasto RzeszówMiejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2003/PL/I6/P/PE/040
Wartość zrealizowanego projektu:
31 564,3 tys. €
Wysokość kosztów kwalifikowanych:
26 893,2 tys. €
dofinansowanie z FS:
14 791,3 tys. €