Podpisanie umowy

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o.o.:

 

OSOBA FIZYCZNA

-  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

-  decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

-  dowód osobisty (do wglądu);

-  protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza;

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

-  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

-  notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości;

-  w przypadku:

 współwłasności nieruchomości osoba podpisująca umowę powinna posiadać oświadczenie od wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, w którym wyrażają zgodę na zawarcie umowy;

współwłasności majątkowej małżeńskiej umowa powinna być podpisana przez każdego z małżonków

(ewentualnie należy posiadać oświadczenie jednej ze stron w formie pisemnej).

 


 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

-  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

-  decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

-  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

-  decyzja o nadaniu NIP;

-  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

-  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

-  notarialne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są właścicielami nieruchomości lub nie posiadają tytułu prawnego do nieruchomości.

 

WAŻNE!

Faktury za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z nieruchomości mogą być wystawiane na działalność gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną, tylko w przypadku gdy dana nieruchomość jest wykorzystywana do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

OSOBY PRAWNE (SPÓŁKI AKCYJNE, SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁDZIELNIE, WYŻSZE UCZELNIE, FUNDACJE, KOŚCIÓŁ I POSZCZEGÓLNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, STOWARZYSZENIA, SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ, PARTIE POLITYCZNE ITP.):

-  aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

-  decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

-  dowód osobisty;

-  aktualny wypis z właściwego rejestru;

-  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

-  decyzja o nadaniu NIP;

-  protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

-  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

-  aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

 

WAŻNE!

W imieniu osoby prawnej, umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków mogą zawierać osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów, ewidencji oraz pełnomocnicy tych osób, jeżeli posiadają pisemne, aktualne pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa i inne dokumenty wystawione za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego i potwierdzone przez polską placówkę konsularną.

 

 

SPÓŁKI OSOBOWE (SPÓŁKI JAWNE, SPÓŁKI PARTNERSKIE, SPÓŁKI KOMANDYTOWE, SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNE):

-  aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

-  decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

-  dowód osobisty;

-  aktualny wypis z właściwego rejestru;

-  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

-  decyzja o nadaniu NIP;

-  protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

-  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

-  aktualne pełnomocnictwo dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione we właściwym rejestrze.

 

 

SPÓŁKI CYWILNE

-  aktualny dokument potwierdzający tytułprawny do nieruchomości

(zawierający nr działki, obręb oraz nr księgi wieczystej np.: wypis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego, umowa najmu, dzierżawy lub inna, wypis z rejestru gruntów itp.);

-  decyzja właściwego organu administracyjnego o nadaniu lub zmianie adresu nieruchomości

(o ile adres nieruchomości nie został wyraźnie wskazany w dokumencie potwierdzającym prawo własności);

-  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

-  decyzja o nadaniu NIP;

-  zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

-  umowa spółki cywilnej;

-  protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

-  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług)

-  aktualne pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeżeli osoby te nie są wymienione w umowie spółki cywilnej.

 

 

 WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

-  odpis KW dotyczący nieruchomości (działek, obrębu) na której znajduje się budynek Wspólnoty;

-  zaświadczenie o nadaniu nr REGON;

-  decyzja o nadaniu NIP;

-  uchwała/umowa o wyborze Zarządu Wspólnoty ze wskazaniem siedziby Wspólnoty, wraz z listą głosujących;

-  uchwała/umowa o powierzeniu obowiązków administrowania ww. budynkiem podmiotowi innemu niż Zarząd;

-  pełnomocnictwo dla Zarządcy (administratora) do zawarcia umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków bądź umowa o powierzeniu administrowania budynkiem, jeżeli umowa na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków nie będzie podpisywana przez Zarząd Wspólnoty (w pełnomocnictwie lub umowie o powierzeniu administrowania powinno znaleźć się wyraźne stwierdzenie, że administrator – jako reprezentant Wspólnoty jest upoważniony do podpisania umowy ze Spółką);

-  aktualny wypis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub umowę spółki (w przypadku spółki prawa cywilnego) oraz decyzja o nadaniu NIP i nr REGON osoby prawnej lub osoby fizycznej, którą Wspólnota wybrała jako Zarząd Wspólnoty lub Zarządcę (administratora) do podpisania umowy;

-  protokół odbioru przyłączy wraz z rzutem pomieszczenia z lokalizacją wodomierza

(dokument niezbędny w przypadku nowych przyłączy);

-  protokół zdawczo-odbiorczy ze stanami wodomierzy na dzień przejęcia/przekazania nieruchomości

(dokument niezbędny w przypadku zmiany dotychczasowego Odbiorcy usług);

 

 

W przypadku zawiarania umów dotyczących nieruchomości emitujących ścieki inne niż bytowe, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty -> Szczegóły tutaj

 

 

 

Ww. dokumenty należy wysłać na adres:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 lub złożyć osobiście w:
Dział Zbytu - umowy
 ul. Naruszewicza 18
 Biuro Obsługi Klienta
 od poniedziałku do piątku:  7-15
 tel. /17/ 8509602 (-684) (-647) (-725)