Oczyszczalnia Ścieków

 

 

 

Oczyszczalnię Ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie oddano do eksploatacji w 1988 roku.  Została ona zaprojektowana na przepływ Qśr= 62 500 m3/d i 400 tys. RLM. Obecnie średni dobowy przepływ wynosi ok. 45 000 m3/d.

 

 

TECHNOLOGIA

 

 

 

Technologia oczyszczania ścieków zakłada pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków z usuwaniem substancji biogennych (azot, fosfor) i obejmuje następujące stopnie oczyszczania:

 

 

 

 

 

Io - oczyszczanie mechaniczne ścieków - procesy cedzenia i sedymentacji realizowane są w trzech kolejnych urządzeniach: kratach (3 szt.), piaskownikach napowietrzanych (4 szt.) i osadnikach wstępnych (2 szt. po 3768 m3 objętości czynnej każdy); dodatkowym obiektem Io oczyszczania jest zbiornik retencyjny ścieków opadowych (objętość czynna 5062 m3).

 

 

 

 

 

II o - oczyszczanie biologiczne – realizowane jest za pomocą osadu czynnego pracującego w systemie MUCT jest realizowane w komorach biologicznych:

 

1 komora defosfatacji o objętości czynnej 2775 m3 (komora anaerobowa),

 

2 komory denitryfikacji o objętości czynnej 2840 m3 każda (komory anoksyczne),

 

2 komory nitryfikacji Io o objętości czynnej 2840 m3 każda (komory aerobowa),

 

2 komory nitryfikacji IIo o objętości czynnej 5900 m3 każda (komory aerobowa).

 

 

 

Ostatnim etapem oczyszczania ścieków są 4 osadniki wtórne (radialne) o średnicy 42 m i objętości czynnej 4668 m3 każdy, w których następuje oddzielenie osadu czynnego (poprzez system zgarniaczy lewarowych i pompownię powraca do komory denitryfikacji) od sklarowanych ścieków oczyszczonych. Oczyszczone ścieki grawitacyjnie odpływają do rzeki Wisłok oddalonej o 100 m od oczyszczalni.

 

 

 

OSAD

 

 

 

Osady poprzez pompownię kierowane są do czterech Wydzielonych Komór Fermentacyjnych (WKF) o objętości czynnej 2200 m3 każda. W WKF-ach zachodzi mezofilna (beztlenowa) fermentacja osadów w temperaturze 35 do 38 oC (osady podgrzewane są w wymiennikach ciepła).

 

 

 

Osady kierowane do fermentacji: 

  • osad surowy wstępny zagęszczany w zagęszczaczu grawitacyjnym max do 8,0 % s.m.,
  • osad czynny nadmierny zagęszczany w zagęszczarce mechanicznej firmy Huber max do 5,0 % s.m.
 
 

 

W wyniku fermentacji powstaje ustabilizowany osad przefermentowany oraz biogaz, który wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w kogeneratorach i kotłach.

 

Osad przefermentowany odwadniany jest na prasie taśmowej WPN K3 firmy Bellmer i higienizowany wapnem palonym.

 

 

 

SUSZARNIE SŁONECZNE

 

 

suszarnia słoneczna

 

Średnio około 4500 m3 (w zależności od pogody) odwodnionego, przefermentowanego osadu jest suszone w 4 suszarniach słonecznych do 55 ÷ 65 % s.m. Odwodniony i wysuszony osad wykorzystywany jest na cele rolnictwa przemysłowego (uprawa wierzby energetycznej, rzepaku i wikliny) oraz do rekultywacji terenu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGAZ

 

 

 

Ujmowanie biogazu następuje na każdej z komór fermentacyjnych, następnie biogaz poddawany jest procesowi oczyszczania w 6 odsiarczalnikach wypełnionych rudą darniową zawierającą tlenki i wodorotlenki żelaza redukujące siarkowodór do siarki, która pozostaje w złożu rudy. Oczyszczony biogaz kierowany jest do zbiornika biogazu dwupowłokowego typu B9 130 o pojemności 2640 m3 i stałym ciśnieniu ok. 2kPa (stałe ciśnienie zapewnia zainstalowana dmuchawa powietrzna).

 

Wyprodukowany biogaz w całości wykorzystany jest do produkcji energii elektrycznej (2 kogeneratory o mocy 345 kW i 1 kogenerator o mocy 350 kW) oraz energii cieplnej (2 kotły Viessmanna).

 

 

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA  O MOCY 1MW
 
  
 
 fotowoltaika
 Energia słoneczna jest jednym z najbardziej powszechnych, najczystszych i naturalnych źródeł energii. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie dbając o środowisko naturalne, w ramach inwestycji zrealizowanych w 2016 roku wykonało instalację fotowoltaiczną o mocy 1 MW. Inwestycja powstała na terenie oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Wykonawcą zadania była firma ML System S.A. z Zaczernia. Wartość inwestycji to 4,9 mln zł brutto. Instalacja składająca się z 3220 sztuk paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy jednostkowej 310 Wp objęła teren o powierzchni 2 ha. W ramach zadania wykonano również stację inwerterów, rozdzielnię niskiego napięcia, rozdzielnię średniego napięcia oraz stację transformatorową z dwoma transformatorami po 1 MVA. Przewidywana roczna produkcja energii z zainstalowanego systemu wyniesie 0,85 GWh. Instalację wyposażono w system monitoringu parametrów pracy. Oprogramowanie pozwala na lokalny zapis i przechowywanie danych oraz wizualizację na ekranie komputera parametrów pracy instalacji.
 
Oczyszczalnia ścieków wykorzystuje również odnawialne źródła energii do produkcji skojarzonej energii elektrycznej i cieplnej. Podczas procesu stabilizacji osadów ściekowych powstaje biogaz, z którego za pomocą kogeneratorów produkowana jest energia elektryczna i cieplna. Uzyskiwana w ten sposób tzw. „energia zielona” pokrywa w 74% potrzeby oczyszczalni ścieków na energię elektryczną, a także w 100% zapotrzebowanie oczyszczalni na energię cieplną (dane za rok 2016). Oczyszczalnia eksploatuje 3 kogeneratory zasilane biogazem firmy MTU typ Mbk 3042 o łącznej mocy elektrycznej 1 MW i mocy cieplnej 1,5 MW. W 2016 roku kogeneratory wyprodukowały 5,35 GWh energii elektrycznej oraz 21,1 GJ energii cieplnej. Przedsiębiorstwo dysponuje także kotłami opalanymi biogazem, których produkcja za 2016 rok wyniosła 1,2 GJ energii cieplnej.
 
Wprowadzenie systemu produkcji energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych i kogeneracji pozwala na ich wzajemne uzupełnianie, w okresie maksymalnego nasłonecznienia biogaz magazynowany jest w zbiorniku biogazu i wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej w nocy.
 
MPWiK planuje również budowę kolejnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW. Inwestycja powstanie na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Rzeszowie. Instalacja obejmie powierzchnię 2,4 ha i składać się będzie z 4000 szt. paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy jednostkowej 300 Wp. W ramach zadania zamontowany zostanie system inwerterów, rozdzielnic prądu stałego, kontenerowa stacja transformatorowa z dwoma transformatorami o mocy 630 kVA każdy oraz punkt ładowania pojazdów elektrycznych. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej z zainstalowanego w Zakładzie Uzdatniania Wody systemu wyniesie 0,98 GWh.
 
 

 

 

 

 

Osiągane parametry oczyszczonych ścieków odpowiadają obecnie wymogom obowiązujących przepisów Prawa Wodnego.